Deklaracja dostępności
Szkolny Plan Lekcji
Gorący Posiłek
mLegitymacja
Nauka zdalna
Logowanie do platformy Google Classroom
Poczta służbowa
Logowanie się do poczty w szkolnej domenie
Dziennik Uonet+
Platforma Edukacyjna
Stołówka
Strona e-podręczniki
Egzamin ósmoklasisty

Deklaracja Dostępności dla szkolnej strony internetowej

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ostatnie oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-14 i aktualizowano to oświadczenie dnia 30.03.2024r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://sp4koszalin.pl spełnia wymagania częściowo w 94.69% gdzie wartość 100% jest wynikiem najlepszym.

Brakujące procenty to niewystarczający kontrast kolorów niektórych elementów (16szt.) i linki z mało czytelnym tekstem (18szt.) co w skali wielkości serwisu jest mało istotne dla całej strony.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych. Klawiszem TAB przenosimy się po kolejnych nagłówkach strony. Kombinacją SHIFT+TAB wracamy do poprzednich nagłówków.

Na stronie internetowej można za pomocą narzędzia dostępności zmieniać wielkość i krój czcionki, kontrast, kolory tła, ustawić skalę szarości itp.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Różański, poczta@sp4koszalin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94-343-15-48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście, które nie jest dostosowane do poruszania się dla osób na wózkach inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych jest dzwonek. Po lewej stronie znajduje się sekretariat, w którym można złożyć dokumenty oraz gabinet dyrektora i wicedyrektora. Brakuje pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. Toaleta znajduje się na parterze budynku i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest również wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta (co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia). Potrzebę usług tłumacza języka migowego należy zgłosić e-mailem, faxem, listownie lub przez inną osobę telefonicznie – telefon 94 3431548.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Rekrutacja 2024
Szkolny Facebook
Czytelnictwo
Specyfikacje
Klauzule RODO
Labs of the Future
Centrum Pomorza
Nasza szkoła
Główny budynek
Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Zdobywców Kosmosu

75-321 Koszalin

ul. Podgórna 45

tel./fax. 94-343-15-48

e-mail:

Poczta całej organizacji SP4

Kalendarz
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930